Yhteystiedot

Forssan seudun Reuma -Tules ry

 c/o Jukka Mansikkaniemi

Veteraanitie 1

31300 Tammela

040 192 9800     Email: forssanseudun.reumatules@gmail.com

  

Forssan seudun Reuma -Tules ry hallituksen kokonpano vuonna 2022 - 2023

Puheenjohtaja, jäsenrekisteri / matkavastaava

Reumaliiton valtuuston- ja aluetoimikunnan jäsen.

              Jukka Mansikkaniemi     040 021 5673                 

               Email: jukka8mansikkaniemi@gmail.com

Varapuheenjohtaja / huomionosoitukset

              Marianne Suomi              040 719 9067 Email:tiitisuomi@gmail.com

Yhdistyksen sihteeri

              Seija Saarinen                 040 743 0416 Email: saasei@gmail.com

Taloudenhoitaja

               Anne Saarinen                040 528 2366   Email:aem.saarinen@gmail.com

Kerho- ja arpajaisvastaavat

              Hallituksen jäsenet tilanteen mukaan.

Tarinaryhmän vastaava

              Seija Mattsson                  045 631 4212 Email: mattsson.posti@gmail.com

Liikuntavastaava / vesijumppan lipunmyynti ke

              Eila jokinen                        050 404 5340 Email: eila.jokioinen53@gmail.com

Vesijumppan lipunmyynti

              Satu Salomaa ma              040 756 3362 Email:satu.salomaa@surffi.net

              Heli Puhtila      ti - pe         050 542 6110 Email: heli.puhtila@gmail.com   

 Hallituksen varajäsen

              Eila Lähdesmäki                040 835 7925 Email: eila.lahdesmaki@surffi.net

 Hallituksen toimihenkilöt 2022

Jäsenrekisteri

               Unto Ojala                          050 65010        Email: unto.ojala@gmail.com

 

Yhdistyksen säännöt

 Säännöt PRH 2019.pdf (1.7 MB)
Sääntömuutos rekisteröity 24.04.2019

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietorekisteri, lyhytaikaisesti säilytettävät henkilötiedot

Selosteen käsittelypäivämäärä: 30.11.2021

 

1

Rekisterin-pitäjä

Nimi

Forssan seudun Reuma -Tules ry

Osoite

Vetraanitie 1 31300 Tammela

Muut yhteystiedot

040 192 9800    forssanseudun.reumatules@gmail.com

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Unto Ojala

Osoite

Rytyntyie 3 A 21 30300 Forssa

Muut yhteystiedot

050 65 010  unto.ojala@gmail.com

3 Rekisterin   

   nimi

 

Henkilörekisteri jäsenistä, asiakkaista ja sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä, minkä tietojen säilytettävyys on lyhytaikaista.

 

 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on hallinnoida yhdistyksen

- yhteystietoluettelot (kuten toimihenkilöiden, sidosryhmien, valmiiden osoitetarrojen dokumentit)

- aluetoimikuntien yhteystietolistat

- yksittäisten tapahtumien henkilötietoja (ryhmät, retket, matkat, juhlat ym. osallistujaluettelot)

- sähköposti- ja tekstiviestiryhmät

- ulkopuoliselta taholta vastaanotettuja luetteloita (esim. liiton lähettämiä)

- (nimeä muut mahdolliset luettelot)

 

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisteröidyn lääketieteellisen diagnoosin käsittely, ruoka-ainerajoitteet ja liikunta- ja toimintakykyrajoitteet perustuvat rekisteröidyn antamaan nimenomaiseen suostumukseen.

Alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietojen käsittely perustuu vanhempainvastuun kantajan antamaan nimenomaiseen suostumukseen tai valtuutukseen.

 

5

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri on sähköisessä tai manuaalisessa muodossa ja se voi sisältää alla lueteltuja tietoja

-       henkilön/ yrityksen/ yhteisön nimi

-       osoite

-       sukupuoli

-       puhelinnumero

-       sähköpostiosoite

-       syntymäaika

-       lääketieteellinen diagnoosi

-       maksutiedot

- tieto jäsenen kuulumisesta johonkin yhdistyksen liikuntaryhmään

- tieto jäsenen osallistumisesta johonkin yhdistyksen kerhotoimintaan

- tieto jäsenen osallistumisesta johonkin yhdistyksen sairauskohtaiseen ryhmätoimintaan

- tieto jäsenen osallistumisesta johonkin yhdistyksen sairauskohtaiseen tukihenkilötoimintaan

- tieto jäsenen osallistumisesta muuhun yhdistyksen toimintaan (esim. vapaaehtoistyö).

- toimiiko rekisteröity yhdistyksen toimihenkilöroolissa tai Suomen Reumaliiton luottamustoimessa tai vapaaehtoistoimijana

- tieto siitä, onko rekisteröidylle myönnetty kunniapuheenjohtajan arvo

- liiton hallituksen henkilölle myöntämät kunniamerkit

- päivämäärä jäseneksi ilmoittautumisesta

 

Sidosryhmään kuuluvan henkilön tiedot:

-       etunimi, sukunimi

-       toimipaikka ja osoite

-       sähköpostiosoite

6

Säännön-mukaiset tietolähteet

 

Henkilötietojen lähteenä toimii

-       jäsen- ja sidosryhmärekisteri

-       eri yhteystietoluettelot

-       internetissä löytyvät henkilötiedot

- henkilön itsensä antamat tiedot suullisesti, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse

- lisää mahdollinen muu lähde

 

7

Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

 

Tietoja käytetään yhdistyksen ja Suomen Reumaliiton omassa toiminnassa.

Tietoja luovutetaan tapahtumakohtaisesti seuraaville tahoille:

-       aktiviteettiryhmien vetäjille

-       aktiviteettipalvelujen tarjoajille

-       matkanjärjestäjille

-       tapahtumapaikan pitäjille

-       lisää muu yhdistyskohtainen tieto

 

Tähän tulee kirjata, kuinka vastaanottajataho käsittelee vastaanottamaansa tietoa:

- tiedon lähetystapa (sähköpostitse, muistitikulla, salattuna, paperisena ym.)

- mitä tiedoille tapahtuu vastaanottajalla

- miten lähetyksessä on varmistettu tietojen suojaus

- miten hoidetaan tarpeettomaksi käyneiden henkilötietojen tuhoaminen yhdistyksessä (esim. retken päätyttyä tulee mahdollisimman pian huomioiden kuitenkin mahdolliset rahoittajatahon vaatimat selvitykset)

 

8

Tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalista rekisteriä säilytetään huolellisesti ulkopuolisten tavoittamattomissa. Kunkin tapahtuman vastuuhenkilö(t) huolehtivat rekisteristä.

 

Sähköinen rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Järjestelmään on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Pääsy tietokoneeseen, jossa tiedostot ovat, on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen.

 

Jäsenrekisterissä olevien tietojen osalta on tehty erillinen salassapitosopimus jäsenasioiden hoitajan ja/ tai puheenjohtajan kanssa.

 

10

Tarkastus-oikeus

 

Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustaja voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tiedot voi maksutta tarkastaa kerran vuodessa. Henkilön tiedot voidaan tarkastaa ainoastaan niiden rekisteriin merkittyjen tietojen osalta, jotka on ilmoitettu henkilörekisteriin 1.1.2010 tai sen jälkeen.

 

Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja se on omakätisesti tai valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja syntymäaika. Tiedot tulostetaan paperille ja annetaan asiakkaalle tai toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Kirjallinen lomake on saatavilla rekisterinpitäjältä.

 

11

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

12

Muut henkilö-tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojensa poistamista;

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan "10. Tarkastusoikeus" mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Yhdistyksen säännöt

PDF-tiedostoSäännöt PRH 2019.pdf (1.7 MB)
Sääntömuutos rekisteröity 24.04.2019

Ota yhteyttä